เซลล์ เป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตท หรือ
อาจเรียกว่า หน่วยที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตบางชนิด
เช่น แบคทีเรีย ประกอบด้วยเซลล์เพียง 3 เซลล์
แต่สัตว์หลายชนิด เช่น มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
ส่วนประกอบของเซลล์
- เยื่อหุ้มเซลล์ มีหน้าที่เป็น ส่วนหุ้มและปกป้องเซลล์
-ไซโทสเกเลตอน  คือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างของเซลล์
คุณสมบัติของเซลล์
แต่ละเซลล์มีองค์ประกอบและดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเอง
โดยการนำสารอาหารเข้าไปในเซลล์
และเปลี่ยนสารอาหารให้กลายเป็นพลังงาน
เพื่อการดำรงชีวิตประเภทของเซลล์
ประเภทของเซลล์
วิธีการจัดกลุ่มเซลล์ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ซึ่งดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด
จนไปถึงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
ซึ่งเซลล์เหล่านี้จะกลายเป็นเซลล์เฉพาะทางที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ
เช่น เซลล์ต่างๆ ในร่างกายมนุษย์

Comment

Comment:

Tweet

#1 By ืำnew_7379@hotmail.co.th (103.7.57.18|223.205.88.61) on 2012-05-26 16:24